صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

بوستر

در صورت نیاز به فشار کاری ۴۰ بار میبایست از بوستر که بعد از کمپرسور اسکرو ۷ الی ۱۰ بار قرار میگیرد استفاده کرد

برای دستیابی به فشار بیشتر از 13 بار تا 40 بار از بوستر استفاده میشود که بر حسب ظرفیت و فشار هوای فشرده مورد نیاز بوستر انتخاب میشود. 
برای اینکه بوستر عمر طولانی داشته باشد هوای فشرده ورودی به بوستر کاملا باید خالص باشد .