صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

بوستر

کمپرسورهای صنعتی تک مرحله ای با ظرفیت 1/5 الی 50 مترمکعب بر دقیقه با فشار کاری 7 الی 13 بار

برای دستیابی به فشار بیشتر از 13 بار تا 40 بار از بوستر استفاده میشود که بر حسب ظرفیت و فشار هوای فشرده مورد نیاز بوستر انتخاب میشود. 
برای اینکه بوستر عمر طولانی داشته باشد هوای فشرده ورودی به بوستر کاملا باید خالص باشد .