صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

میکروفیلتر

کمپرسورهای صنعتی تک مرحله ای با ظرفیت 1/5 الی 50 مترمکعب بر دقیقه با فشار کاری 7 الی 13 بار

فیلترها عبارتند از پری فیلتر و میکروفیلتر که برای حذف کاملتر ذرات معلق هوای فشرده کمپرسور استفاده میشود. فیلتر ها بعد از مخزن هوای فشرده و قبل از درایر قرار میگیرند. ابتدا پری فیلتر با قابلیت نفوذ پذیری کمتر از 1 میکرون ذرات معلق درشت هوای فشرده را حذف میکند و بعد از آن میکروفیلتر ها با قابلیت نفوذ پذیری کمتر از 1 میکرون ذرات معلق ریزتر هوای فشرده را حذف میکند.