صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

درایرها

کمپرسورهای صنعتی تک مرحله ای با ظرفیت 1/5 الی 50 مترمکعب بر دقیقه با فشار کاری 7 الی 13 بار

درایرهای تبریدی یخچالی با نقطه شبنم 2 درجه سانتی گراد مناسب جهت مناطق گرمسیر ، معتدل و مرطوب مورد استفاده قرار میگیرد.