صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

داست فیلتر

قدرت حذف ذرات معلق در هوای فشرده به صورت کامل
ظرفیت داست فیلترها از ۲ متر مکعب بر دقیقه الی ۵۰ متر مکعب بر دقیقه

داست فیلتر (فیلتر غبارگیر) آخرین واحد برای حذف ذرات معلق احتمالی در هوای فشرده خروجی کمپرسور میباشد و بعد از درایر جذبی قرار میگیرد. این فیلتر با قابلیت نفوذ پذیری 1 میکرون ذرات ناشی از درایر دسی کانت را جذب میکند و در نهایت در خروجی داست فیلتر هوای فشرده عاری از روغن و رطوبت را خواهیم داشت.
MODEL
CAPACITY
WORKING PRESSURE
TEST PRESSURE
DIMENSION
INLET/OUTLET CONNECTION
(m3/min)
(BAR)
(BAR)
D (inch)
H1 (cm)
D1 (inch)
(Inch)
DF 20
2
13
18
8
45
½
¾
DF 30~40
3-4
13
18
8
45
½
1
DF 50~60
5-6
13
18
8
50
½
DF 70~100
7-10
13
18
8
65
½
DF 110~150
11-15
13
18
10
80
½
2
DF 160~200
16-20
13
18
10
95
½
2
DF 210~250
21-25
13
18
12
95
½
DF 260~300
26-30
13
18
12
110
½
3
DF 310~350
31-35
13
18
12
120
½
3
DF 360~400
36-40
13
18
12
125
½
4
DF 410~450
41-45
13
18
16
130
½
4
DF 460~500
46-50
13
18
16
140
½
4