صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

داست فیلتر

کمپرسورهای صنعتی تک مرحله ای با ظرفیت 1/5 الی 50 مترمکعب بر دقیقه با فشار کاری 7 الی 13 بار

داست فیلتر (فیلتر غبارگیر) آخرین واحد برای حذف ذرات معلق احتمالی در هوای فشرده خروجی کمپرسور میباشد و بعد از درایر جذبی قرار میگیرد. این فیلتر با قابلیت نفوذ پذیری 1 میکرون ذرات ناشی از درایر دسی کانت را جذب میکند و در نهایت در خروجی داست فیلتر هوای فشرده عاری از روغن و رطوبت را خواهیم داشت.