صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

واتر ترپ (تله آبگیر)

قدرت حذف رطوبت هوای فشرده توسط تله آبگیرها تا ۴۰ درصد میباشد
ظرفیت تله آبگیرها از ۲ متر مکعب بر دقیقه الی ۵۰ متر مکعب بر دقیقه

واتر ترپ مخزن کوچکی است که بین دستگاه هوای فشرده (کمپرسور) و مخزن اصلی قرار میگیرد و نقش آن جداسازی آب از هوای فشرده شده توسط کمپرسور است. آب جمع شده در واترترپ به وسیله اتودرین تخلیه میشود. اتودرین شیر برقی اتوماتیکی است که در فاصله زمانی مشخصی باز و بسته میشود.
MODEL
CAPACITY
WORKING PRESSURE
TEST PRESSURE
DIMENSION
INLET/OUTLET CONNECTION
(m3/min)
(BAR)
(BAR)
D (inch)
H1 (cm)
D1 (inch)
(Inch)
WT 20
2
13
18
6
40
½
¾
WT 30~40
3-4
13
18
6
40
½
1
WT 50~60
5-6
13
18
6
50
½
WT-70~100
7-10
13
18
8
60
½
WT-110~150
11-15
13
18
8
75
½
2
WT-160~200
16-20
13
18
10
90
½
2
WT-210~250
21-25
13
18
12
90
½
WT-260~300
26-30
13
18
12
100
½
3
WT-310~350
31-35
13
18
12
110
½
3
WT-360~400
36-40
13
18
12
120
½
4
WT-410~450
41-45
13
18
16
100
½
4
WT-460~500
46-50
13
18
16
120
½
4